Forskrift om tekniske krav og godkjenning av kjøretøy, deler og utstyr (kjøretøyforskriften)

Kap. 13. Hjul, dekk

§ 13-1.Generelt om hjul, dekk

0. For to- og trehjulede motorvogner gjelder bestemmelsene i denne paragraf motorvogner som er typegodkjent i Norge før 1. oktober 1999 og/eller som registreres før 17. juni 2003.

1. Definisjoner

1.1 Diagonaldekk: Dekk hvor cordlagene som strekker seg fra bead til bead i dekket er lagt slik at de danner vinkler betydelig mindre enn 90° med senterlinjen langs dekkets bane.

1.2 Diagonalbeltedekk: Dekk som er bygd opp på samme måte som diagonaldekk, men hvor stammen er omhyllet av et belte bestående av to eller flere lag av cordmaterialer med liten strekkforlengelse som danner vinkler med senterlinjen langs dekkets bane som er mindre enn stammecorden.

1.3 Radialdekk: Dekk hvor cordlagene som strekker seg fra bead til bead i dekket er lagt slik at de danner en vinkel tilnærmet 90° med senterlinjen langs dekkets bane. Stammen i dekket er omhyllet av et belte med liten strekkforlengelse.

1.4 Vinterdekk: Dekk for vinterkjøring som har mønsterdybde 3 mm eller mer, er særskilt fremstilt for vinterkjøring og som er merket med M+S, MS, M&S, M-S eller «Mud and Snow».

2. Generelle bestemmelser om hjul og dekk

2.0 Dekk til bil og tilhenger til bil som tilfredsstiller kravene i direktiv 92/23/EØF, eventuelt som endret ved direktiv 2001/43/EF, anses å oppfylle bestemmelsene i dette kapittel når det gjelder krav til og montering av dekk.

2.1 Bestemmelsene i denne paragraf gjelder ikke for beltebil/beltemotorsykkel.

2.2 Kjøretøy må ha hjul som er beregnet for en belastning som minst tilsvarer kjøretøyets tillatte aksellast.

2.3 På bil med tillatt totalvekt over 3 500 kg og tilhenger med tillatt totalvekt over 3 500 kg skal det være plass for kjettinger på alle hjul mellom hjul og avskjerming, og i sikker avstand til øvrige komponenter i hjulhuset.

2.4 Hastighet

2.4.1 Motorvogn med totalvekt ikke over 3 500 kg og alle utrykningskjøretøyer skal være utstyrt med hjul beregnet for minst den maksimale hastighet kjøretøyet er konstruert for. Det er likevel tillatt å bruke vinterdekk (dekk merket med M+S, MS, M&S, M-S eller «Mud and Snow») når disse er merket for en hastighet på 160 km/t eller mer, selv om kjøretøyet er konstruert for en høyere hastighet.

2.4.2 Motorvogn med totalvekt over 3 500 kg, med unntak av utrykningskjøretøyer, skal være utstyrt med hjul beregnet for minst den maksimale hastighet kjøretøyet er konstruert for, når kjøretøyet har maks hastighet mindre enn 110 km/t. På slikt kjøretøy med maks hastighet 110 km/t eller mer er det tilstrekkelig at dekkene er merket for en hastighet lik 110 km/t. For buss klasse 1 kreves ikke høyere hastighetsmerking enn 90 km/t. På slikt kjøretøy med påmontert hastighetsbegrenser i samsvar med direktiv 92/24/EØF, kreves en hastighetsmerking på 90 km/t eller mer.

2.4.3 Tilhenger og tilhengerredskap som er beregnet for å trekkes av bil, skal ha hjul beregnet for minst 100 km/t.

2.5 Hjul må være i tilstrekkelig statisk og dynamisk balanse. Kjøretøy må ikke ha hjul av slik type eller dimensjon at det har uheldig innflytelse på kjøretøyets styring, bremsing mv.

2.6 Kjøretøy må være utstyrt med felg av dimensjon, materialkvalitet og type som er godkjent av kjøretøyfabrikanten eller felg med minst tilsvarende egenskaper. Dekk skal passe til felgen.

Felg med variabel boltesirkel tillates ikke.

2.7 Hjul på samme aksel skal ha dekk med tilnærmet samme egenskaper.

3. Krav til dekk

3.1.1 Tilhenger med konstruktiv hastighet over 40 km/t og tillatt totalvekt ikke over 3 500 kg og bil med tillatt totalvekt ikke over 3 500 kg skal ha dekk med mønstret slitebane med mønsterdybde på minst 1,6 mm i hovedrillene i midterste ¾ av slitebanens bredde og rundt hele dekkets omkrets, bortsett fra de steder hvor eventuelle slitasjevarslere er plassert. For vinterdekk (dekk merket med M+S, MS, M&S, M-S eller «Mud and snow») med eller uten pigger skal mønsterdybde være på minst 3 mm i hovedrillene i midterste ¾ av slitebanens bredde og rundt hele dekkets omkrets.

3.1.2 Bil med tillatt totalvekt over 3 500 kg, to- og trehjulede motorvogner og tilhenger med konstruktiv hastighet over 40 km/t og med tillatt totalvekt over 3 500 kg skal ha dekk med mønstret slitebane med mønsterdybde på minst 1,6 mm i hovedrillene i midterste 3/4 av slitebanens bredde og rundt hele dekkets omkrets, bortsett fra de steder hvor eventuelle slitasjevarslere er plassert. Det samme gjelder for traktor og tilhengerredskap med konstruktiv hastighet over 40 km//t og motorredskap med konstruktiv hastighet over 30 km/t.

3.2 Dekkene skal tilnærmet ha slikt trykk som bestemt av kjøretøy- eller dekkfabrikanten og må ikke overstige dekkfabrikantens fastsatte maksimaltrykk. Det er ikke i noe tilfelle tillatt å bruke større lufttrykk enn 900 kPa (9 bar). Lufttrykket skal måles når dekkene er kalde.

3.3 Dekk må ikke ha hull, skår, sprekker eller andre skader som når inn til eller blottlegger corden. Dekk må ikke vise tegn til brudd i stammen eller til separasjon. Dekk må ikke ha nevneverdige høyde- eller sidekast.

3.4 I dekk er det ikke tillatt å skjære noen form for nytt mønster som går dypere enn bunnen i dekkets originale mønster, med mindre dekket har innpreget merking som tilkjennegir at dette er tillatt av fabrikanten. I dekk for kjøretøy med tillatt totalvekt ikke over 3 500 kg er det ikke i noe tilfelle tillatt å skjære noen form for nytt mønster.

3.5 Ved skifte av dekk fra diagonaldekk til radialdekk skal det påses at dekkets bæreevne er tilstrekkelig og at dekket er tilpasset felgen. Det forutsettes overgang til tilsvarende dimensjon for radialdekk, med en maksimal variasjon på ± 5%, jf. STRO-normen.

3.6 Ved vurdering av hva dekk tåler, følges STRO-normen og ETRTO-normen.

4. Merking

4.1 For dekk produsert etter 1. januar 2010 til bil og tilhenger til bil skal dekk med felg oppfylle følgende krav:
a. Dekk, bortsett fra regummierte dekk, skal være godkjent og merket i henhold til direktiv 92/23/EØF eller ECE-regulativ 30, 54 eller 64.
b. Regummierte dekk skal være godkjent og merket i henhold til ECE-regulativ 108 eller 109.

4.2 Felg med dekk produsert før 1. januar 2010 skal være merket ved hjelp av innpregning eller lignende med fabrikantens navn eller merke og med dimensjon (type). Merkingen bør stå på utsiden av felgen og være synlig når dekket er montert.

4.3 For dekk produsert før 1. januar 2010 skal disse ved hjelp av innstøpning være tydelig og varig merket med:
a. Fabrikantens navn eller merke, og for regummierte dekk, vulkanisørens navn og hjemland.
b. «Regummiert» eller tilsvarende betegnelse dersom dekket er pålagt ny bane.
c. Dekkdimensjon.
d. PR (ply rating) – angivelse eller annen styrkebetegnelse, overensstemmende med STRO (Scandinavian Tire & Rim Organization) eller ETRTO (European Tire & Rim Technical Organization).
e. «Tubeless» dersom dekket kan brukes uten slange.
f. Dessuten skal dekk for personbiler og lette varebiler (tillatt totalvekt t.o.m. 2 200 kg) være merket med:
i. Dekktype

Følgende betegnelser skal brukes:

Diagonaldekk: Ingen spesiell merking
Diagonalbeltedekk: B
Radialdekk: R
ii. Hastighet

Følgende betegnelser brukes:

«Speed»-dekk: S
«High speed»-dekk: H
«Very high speed»-dekk: V

De øvrige hastighetsgrenser er:

1) For diagonaldekk

«Standard» dekk (uten hastighetsmerking) med
10 ″ felg: 120 km/t
12 ″ felg: 135 km/t
13 ″ felg og større: 150 km/t
«Speed»-dekk med 10 ″ felg: 150 km/t
12 ″ felg: 160 km/t
13 ″ dekk og større: 175 km/t
«High speed»-dekk med 10 ″ felg: 175 km/t
12 ″ felg: 185 km/t
13 ″ dekk og større: 200 km/t
«Very high speed»-dekk: over 200 km/t

2) For radialdekk og diagonalbeltedekk:

«Standard» dekk (uten hastighetsmerking): 150 km/t
«Speed»-dekk: 180 km/t
«High speed»-dekk: 210 km/t
«Very high speed»-dekk: over 210 km/t

3) Uansett dekktype gjelder i tillegg følgende symboler for øvre hastighetsgrense:

– L = maks. hast. 120 km/t

– M = maks. hast. 130 km/t

– N = maks. hast. 140 km/t

– P = maks. hast. 150 km/t

– Q = maks. hast. 160 km/t

– R = maks. hast. 170 km/t

– T = maks. hast. 190 km/t

– U = maks. hast. 200 km/t

– H = maks. hast. 210 km/t

– V = maks. hast. 240 km/t

g. Dekk godkjent etter ECE-reg.nr. 30 og ECE-reg.nr. 54 godtas når merkingen er utført som vist i fig. 1.


Fig. 1

4.4 Dekk som på grunn av fabrikasjonsfeil, av fabrikanten er funnet uegnet til bruk på motorvogner, skal ved innpregning, innbrenning e.l. på begge sider være tydelig og varig merket «Ikke for motorvogner». På slike dekk kreves ikke annen merking. Slike dekk tillates ikke brukt på motorvogner eller tilhenger/tilhengerredskap til motorvogn.

5. Reservehjul

Reservehjul produsert før 1. januar 2010 skal for å kunne brukes tilfredsstille de samme krav som stilles til et kjøretøys øvrige hjul. Dog kan ved tilfeldig og kortvarig bruk etter skade på hjul på sommerføre benyttes piggdekk og på vinterføre sommerdekk. Blanding av forskjellige dekktyper kan også tillates i slike tilfelle.

6. Bytte av dekk/felg

6.0 Bestemmelsen gjelder for dekk/felg produsert før 1. januar 2010.

6.1 Ved bytte av felg eller dekk kan dimensjon og/eller sporvidde tillates endret under følgende forutsetninger:
a. Sporviddeendringen må ikke overskride det som er tillatt av kjøretøyfabrikanten eller godtatt av TÜV (Technische Überwachungs Verein) i Tyskland for vedkommende motorvogn. Det kan kreves dokumentert at sporvidde eller innpresning er tillatt. Dokumentasjon i form av ABE (Allgemeine Betriebserlaubnis) for felg eller utdrag (kopi) av TÜV Raderkatalog eller separat TÜV godkjenning godtas.
b. Plassforholdene i hjulhuset må være tilstrekkelige slik at dekk og/eller felg ikke kommer i kontakt med kjøretøydetaljer ved fullt styreutslag og/eller maksimale fjæringsbevegelser.
c. Rulleomkretsen på hjulene må holdes innenfor ± 5% av rulleomkretsen på de hjul som kjøretøyet normalt er utstyrt med fra kjøretøyfabrikanten.
d. Dekkene må være godkjent for en belastning som minst tilsvarer kjøretøyets tillatte aksellast.
e. Dekkene må være beregnet for minst den maksimale hastighet kjøretøyet er konstruert for. For vinterdekk er det tilstrekkelig at dekkene er beregnet for 160 km/t. For kjøretøy som lovlig kan benytte C- eller LT-dekk, er det tilstrekkelig at vinterdekkene er beregnet for 130 km/t.
f. Felg og dekk må passe sammen i henhold til STRO-normen.
g. Det må ikke brukes mellomlegg/plate/«spacer» som øker sporvidden med mindre kjøretøyfabrikanten har tillatt dette eller det foreligger dokumentasjon som nevnt i nr. 6.1 a.
h. Dekkene må ha samme dimensjon. På kjøretøyer som originalt er utstyrt med dekk av ulike dimensjoner foran og bak skal størrelsesendringen være lik. Ved endringer utover dette må kjøretøyfabrikantens tillatelse foreligge eller det må foreligge dokumentasjon som nevnt i nr. 6.1 a.
i. Dersom kjøretøyets originale felger er skiftet ut med andre stål- eller lettmetallsfelger, skal disse enten være merket med innpresning eller det skal medfølge dokumentasjon for innpresning i kjøretøyet.

Med innpresning forstås avstanden mellom felgplatens anleggsflate mot navet og felgens senterlinje. Se for øvrig fig. 2.


Fig. 2

6.2 Dersom sporvidden endres mer enn 15 mm – dvs. at felgenes innpresning endres mer enn 7,5 mm – skal kjøretøyet fremstilles for Statens vegvesen for ny godkjenning. Det må fremlegges dokumentasjon for at sporviddeendringen er tillatt. Statens vegvesen gjør anmerkning om endringen i vognkort og registerkort. Dersom sporvidden endres 15 mm eller mindre frafalles kravet om fremstilling for ny godkjenning etter § 3-4.
0 Endret ved forskrifter 23 des 2004 nr. 1810, 19 sep 2008 nr. 1034 (i kraft 1 nov 2008), 19 des 2019 nr. 2054 (i kraft 1 jan 2020).

§ 13-2.Dekk på bil – støy (direktiv 2001/43/EF som endret ved direktiv 2005/11/EF eller ECE-regulativ 117)

1. Kravnivå:

Direktiv 92/23/EØF som endret ved direktiv 2001/43/EF og direktiv 2005/11/EF eller ECE-regulativ 117.

2. Virkeområde m.m.:

Kjøretøy i gruppe M, N og O samt nye dekk til disse uansett om de er originalmontert eller er en reservedel unntatt regummierte dekk.

Støykravene gjelder ikke for:

piggdekk (men for andre vinterdekk med eventuelle hull for pigger),
dekk som er beregnet for montering på kjøretøy som er førstegangsregistrert før 1. oktober 1980,
dekk med hastighetsindeks mindre enn 80 km/t,
dekk beregnet for felger med nominell diameter som ikke overstiger 10 tommer eller som overstiger 25 tommer og
reservedekk av type T eller S til midlertidig bruk.
3. Alternativ standard:

Ingen.

4. Godkjenning:

Ved typegodkjenning av ny type kjøretøy og dekk skal det fremlegges dokumentasjon/bevitnelse/garanti fra fabrikant eller kompetent uavhengig laboratorium for at direktiv 92/23/EØF som senest endret ved direktiv 2001/43/EF og direktiv 2005/11/EF, alternativt ECE-regulativ 30 eller 54, er tilfredsstilt.

Dekkene er delt opp i 3 brukskategorier med forskjellige grenseverdier:

C1, dekk som hovedsakelig er konstruert for personbiler (M1 ) og deres tilhengere,
C2, dekk som hovedsakelig er konstruert for busser (M2 og M3 ), varebiler (N1 ) og lastebiler (N2 og N3 ) og deres tilhengere og hvor dekk er godkjent for maksimalt 1450 kg belastning ved en hastighetsmerking på 140 km/t eller mer,
C3, dekk som hovedsakelig er konstruert for busser (M2 og M3 ), varebiler (N1 ) og lastebiler (N2 og N3 ) og hvor dekk er godkjent for maksimalt 1450 kg belastning ved en hastighetsmerking på 130 km/t eller mindre, samt dekk som er godkjent for 1500 kg eller mer.

Grenseverdiene for personbildekk (C1) i dB(A) er:

Dekk kl. Nominell dekk-bredde A B​1 C​1 ​2
C1a ≤145 til 30. juni 2007 72 fra 1. juli 2007 71 70
C1b >145≤165 til 30. juni 2007 73 fra 1. juli 2007 72 71
C1c >165≤185 til 30. juni 2007 74 fra 1. juli 2007 73 72
C1d >185≤215 til 30. juni 2008 75 fra 1. juli 2008 74 74
C1e >215 til 30. juni 2009 76 fra 1. juli 2009 75 75
1 Indikerende grenseverdi. Endelige verdier vil bli vedtatt i endringsdirektiv på bakgrunn av rapporten som omtales i artikkel 3(2) i direktivet.
2 Ikrafttreden ennå ikke vedtatt. Grenseverdiene i kolonne C skal bestemmes i endringsdirektiv på bakgrunn av rapporten som omtales artikkel 3(2) i direktivet.

Forsterkede (merket «Reinforced») har 1 dB(A) høyere grenseverdi enn angitt i tabellen over. Spesialdekk (jf. direktiv 92/23/EØF: for eksempel dekk til blandet bruk (på veg og i terreng) og i begrenset hastighet) har 2 dB(A) høyere grenseverdi enn angitt i tabellen over.

Grenseverdiene for buss-, vare- og lastebildekk (C2 og C3) i dB(A) er:

Bruk/dekk C2 C3
normal (sommerdekk til vanlig veg) 75 76
vinterdekk (M+S) 77 78
Spesialdekk 78 79

Merking av dekkene som viser at de er prøvet og tilfredsstiller støykravene skal se slik ut:

Nummereringen over er tatt med som eksempel. 3-tallet inne i rektangelet betyr at dekket er typegodkjent i Italia og med typegodkjenningsnummer «687», «00» at dette er et vare- eller lastebildekk og «-s» at typegodkjenningen dekker bilag V (støy) i direktivet. For øvrig krever ikke (eller forbyr heller ikke) direktivet at dekkene skal merkes for eksempel med det målte støytallet.

I henhold til artikkel 3 skal det senest 4. august 2003 vedtas et endringsdirektiv (via the Committee for Adaptation to Technical Progress) for å introdusere veggrepstester for dekk. Basert på erfaringene med innføringen av dekkstøygrenseverdier og med hensyntagen til tekniske fremskritt skal Kommisjonen innen 4. august 2004 rapportere til Parlamentet og Rådet om hvor forsvarlig det er å innføre B- og C-grenseverdiene uten at dette går ut over sikkerheten. Basert på denne rapporten skal Kommisjonen innen 4. august 2005 foreslå endringsdirektiv for å introdusere krav på områder som berører sikkerhet, miljø og rullemotstand.

5. Ikrafttreden:
4. august 2003 for typegodkjenning av ny type dekk.
4. februar 2004 for typegodkjenning av ny type kjøretøy.
4. februar 2005 for registrering av kjøretøy.
Fra tidspunktene under skal nye dekk som selges eller tas i bruk tilfredsstille kravene i direktivet:
Dekklasse Nominell dekkbredde
Salg og bruk av nye dekk
C1a, b, c ≤185 1. oktober 2009
C1d >185≤215 1. oktober 2010
C1e >215 1. oktober 2011
C2 og C3 alle 1. oktober 2009
0 Endret ved forskrifter 14 okt 2005 nr. 1226, 19 sep 2008 nr. 1034 (i kraft 1 nov 2008).

§ 13-3.Hjul, dekk på bil

1. Bil skal ha luftfylte dekk eller dekk med tilsvarende egenskaper godkjent av Statens vegvesen. Piggdekk er i alle tilfelle godkjenningspliktig. Godkjenningsplikten anses oppfylt dersom slike dekk er i overensstemmelse med disse bestemmelser.

På personbil er plass-sparende eller lett reservehjul tillatt. Dekket eller felgen må være merket med høyeste fart. Bruken må være beskrevet i anvisning som følger hjulet eller er tatt inn i bilens instruksjonsbok. Hjulet må bare nyttes under nødvendig transport til nærmeste reparasjonssted.

2. På bil med tillatt totalvekt ikke over 3 500 kg skal alle dekk være av samme type (diagonaldekk, radialdekk, sommerdekk eller vinterdekk). Det kan likevel benyttes dekk av forskjellig fabrikant og mønsterutforming.

3. For pigging av dekk til bil med tillatt totalvekt ikke over 3.500 kg gjelder følgende:
a. Det gjennomsnittlige overheng på nypigget dekk – før det tas i bruk – må ikke overstige 1,2 mm.
b. Største antall pigger er 50 stk. per meter rulleomkrets.
c. Største tillatte vekt pr. pigg er 1,1 g.

Største tillatte statiske piggkraft for slike pigger er 120 N eller lavere.

Annen type pigg kan godkjennes dersom det fra et uavhengig kompetent laboratorium kan dokumenteres at piggene vegslitasje- og veggrepsmessig, har minst like gode egenskaper som en piggtype tilsvarende ovennevnte krav.

Største tillatte vekt pr. pigg for lette lastebildekk (C-dekk eller Reinforced dekk) som brukes på bil der slike dekk er foreskrevet av bilfabrikant, er 2,3 g. Største tillatte statiske piggkraft ved 20 °C ± 4 °C er 180 N.

d. Statisk piggkraft skal måles ved 20 °C ± 4 °C. (Den kraft som skal til for å trykke en korrekt montert pigg, med 1,2 mm overheng, ved korrekt lufttrykk, inn i dekket til piggen flukter med dekkets anleggsflate mot vegbanen).

4. For pigging av dekk til bil med totalvekt over 3.500 kg gjelder følgende:
a. Det gjennomsnittlige overheng på nypigget dekk – før det tas i bruk – må ikke overstige 1,7 mm.
b. Største tillatte overheng på en enkelt pigg er 2,0 mm.
c. Største antall pigger er 50 stk. per meter rulleomkrets. Dersom piggene med hensyn til utførelse og montering tilfredsstiller kravene for bil med tillatt totalvekt mindre enn 3 500 kg, jf. nr. 3, er største tillatte antall pigger 250 stk.
d. Største tillatte vekt pr. pigg er 3 g.
e. Største tillatte statiske kraft ved 20 °C ± 4 °C er 340 N.

5. Rørpigger, rallypigger eller tilsvarende konstruksjoner er ikke tillatt.

6. Kravene i nr. 3 og 4 er ikke til hinder for at annet piggdekk kan benyttes dersom det kan dokumenteres, for eksempel gjennom finsk typegodkjenning, at dekket ikke forårsaker større slitasje på vegbanen sammenlignet med et piggdekk som oppfyller kravene ovenfor.

7. Kjøretøy som angitt nedenfor kan i tillegg til det antall pigger som dekket er godkjent med etter nr. 3, 4 eller 6, benytte følgende:
a. utrykningskjøretøy: Inntil 100 stk. flere pigger per dekk, alternativt inntil 230 stk. pigger totalt i dekket,
b. busser: Inntil 50 stk. flere pigger per dekk,
c. ADR-kjøretøy i gruppe N3 og O4 med gyldig godkjenningsattest for transport av farlig gods: Inntil 100 stk. flere pigger per dekk,
d. melkebil og -tilhenger for transport av melk på tank: Inntil 100 stk. flere pigger per dekk,
e. brøytebil i gruppe N3 med anmerkning i vognkortet om godkjent brøytefeste: Inntil 100 stk. flere pigger per dekk,
f. bergingsbil i gruppe N2 og N3: Inntil 100 stk. flere pigger per dekk, og
g. biler for bevegelseshemmede som har parkeringstillatelse i henhold til Samferdselsdepartementets forskrift 18. mars 2016 nr. 264 om parkeringstillatelse for forflytningshemmede: Inntil 50 stk. flere pigger per dekk.
0 Endret ved forskrifter 19 sep 2008 nr. 1034 (i kraft 1 nov 2008), 18 mai 2017 nr. 614 (i kraft 1 juli 2017), 19 des 2019 nr. 2054 (i kraft 1 jan 2020).

§ 13-4.Hjul, dekk på to- og trehjulede motorvogner (direktiv 97/24/EF kapittel 1)

1. Kravnivå: Direktiv 97/24/EF kapittel 1 (Dekk på motorvogner med to eller tre hjul og montering av disse).

2. Virkeområde: Alle motorvogner som definert i artikkel 1 i direktiv 92/61/EØF, fra 9. november 2003 erstattet av direktiv 2002/24/EF, som senest endret ved direktiv 2003/77/EF.

3. Alternative standarder: ECE-reg.nr. 30.02, 54.00, 64.00 og 75.00. For motorsykkel med sidevogn og for mopeder og motorsykler med tre eller fire hjul – direktiv 92/23/EØF.

4. Godkjenning: Ved godkjenning skal det fremlegges bevitnelse fra fabrikant eller kompetent uavhengig laboratorium som viser at motorvognen tilfredsstiller ovennevnte krav. Dette gjelder ikke når motorvognen er ledsaget av gyldig samsvarssertifikat og/eller er merket med typegodkjenningsnummer i henhold til direktiv 92/61/EØF, fra 9. november 2003 erstattet av direktiv 2002/24/EF, som senest endret ved direktiv 2003/77/EF. Alternativt kan motorvogn, deler eller tekniske enheter være godkjent og merket i henhold til ovennevnte krav.

5. Ikrafttreden:
Kategori For typeg. av ny type kjt. For nye registreringer
Alle 1. oktober 1999 17. juni 2003

6. For pigging av dekk til to- og trehjulede motorvogner gjelder bestemmelsene i § 13-5 nr. 2.
0 Endret ved forskrift 16 nov 2004 nr. 1470.

§ 13-5.Hjul, dekk på to- og trehjulede motorvogner

1. To- og trehjulede motorvogner skal ha luftfylte dekk eller dekk med tilsvarende egenskaper godkjent av Statens vegvesen. Piggdekk er i alle tilfelle godkjenningspliktig. Godkjenningsplikten anses oppfylt dersom slike dekk er i overensstemmelse med disse bestemmelser.

2. For pigging av dekk til to- og trehjulede motorvogner gjelder følgende:
a. Det gjennomsnittlige overheng på nypigget dekk før det tas i bruk må ikke overstige 1,2 mm.
b. Største tillatte overheng for en enkelt pigg er 1,5 mm.
c. Største tillatte antall pigger:
hjuldimensjon t.o.m. 15″: 110 stk.
hjuldimensjon f.o.m. 16″: 150 stk.
d. Største tillatte vekt pr. pigg er 2,5 g.
e. Største tillatte statiske piggkraft ved 20 °C ± 4 °C er 200 N. (Den kraft som skal til for å trykke en korrekt montert pigg, med største tillatte overheng, og med korrekt lufttrykk, inn i dekket til piggen flukter med dekkets anleggsflate mot vegbanen.)
f. Rørpigger, rallypigger, skråslipte eller spisse pigger eller tilsvarende er ikke tillatt.
g. to- og trehjulede motorvogner som benytter bildekk følger reglene i § 13-3,
h. for to- og trehjulede utrykningskjøretøy gjelder ikke begrensningene i bokstavene a–f.
0 Endret ved forskrifter 18 mai 2017 nr. 614 (i kraft 1 juli 2017), 19 des 2019 nr. 2054 (i kraft 1 jan 2020).

§ 13-6.Hjul, dekk på traktor og motorredskap

1. Traktor og motorredskap skal ha luftfylte dekk eller dekk med tilsvarende egenskaper godkjent av Statens vegvesen. Piggdekk er i alle tilfelle godkjenningspliktig. Godkjenningsplikten anses oppfylt dersom slike dekk er i overensstemmelse med disse bestemmelser.

2. For pigging av dekk til traktor og motorredskap gjelder følgende:
a. Det gjennomsnittlige overheng på nypigget dekk – før det tas i bruk – må ikke overstige 1,7 mm.
b. Største tillatte overheng for en enkelt pigg er 2,0 mm.
c. Største tillatte antall pigger er 0,5 pigger pr. cm av rulleomkretsen.
d. Rørpigger, rallypigger, skråslipte eller spisse pigger eller tilsvarende er ikke tillatt.

På utrykningskjøretøy kan det benyttes inntil 100 flere pigger enn det som fremgår av bestemmelsene foran.

3. Dekk til traktor og tilhenger til traktor godkjent etter ECE-regulativ 106 godtas når merkingen er utført i henhold til regulativet.
0 Endret ved forskrifter 19 sep 2008 nr. 1034 (i kraft 1 nov 2008), 19 des 2019 nr. 2054 (i kraft 1 jan 2020).

§ 13-7.Hjul, dekk på tilhenger og tilhengerredskap

1. Tilhenger og tilhengerredskap som har en konstruktiv hastighet over 40 km/t skal ha luftfylte dekk eller dekk med tilsvarende egenskaper godkjent av Statens vegvesen. Piggdekk er i alle tilfelle godkjenningspliktig. Godkjenningsplikten anses oppfylt dersom slike dekk er i overensstemmelse med disse bestemmelser.

2. For pigging av dekk til tilhenger eller tilhengerredskap som trekkes av bil med tillatt totalvekt ikke over 3.500 kg gjelder følgende:
a. Det gjennomsnittlige overheng på nypigget dekk – før det tas i bruk – må ikke overstige 1,2 mm.
b. Største antall pigger er 50 stk. per meter rulleomkrets.
c. Største tillatte vekt pr. pigg er 1,8 g.
d. Største tillatte statiske piggkraft ved 20 °C ± 4 °C er 200 N (Den kraft som skal til for å trykke en korrekt montert pigg, med 1,2 mm overheng, og ved korrekt lufttrykk, inn i dekket til piggen flukter med dekkets anleggsflate mot vegbanen).

3. For pigging av dekk til tilhenger og tilhengerredskap som trekkes av bil med tillatt totalvekt over 3.500 kg gjelder følgende:
a. Det gjennomsnittlige overheng på nypigget dekk – før det tas i bruk – må ikke overstige 1,7 mm.
b. Største tillatte overheng for en enkelt pigg er 2,0 mm.
c. Største antall pigger er 50 stk. per meter rulleomkrets.
d. Dersom piggene med hensyn til utførelse og montering tilfredsstiller kravene for bil med tillatt totalvekt ikke over 3.500 kg, jf. § 13-3 nr. 3, er største tillatte antall pigger 250 stk.
e. Største tillatte vekt pr. pigg er 3 g.
f. Største tillatte statiske piggkraft ved 20 °C ± 4 ° C er 400 N (Den kraft som skal til for å trykke en korrekt montert pigg, med 1,2 mm overheng, og ved korrekt lufttrykk, inn i dekket til piggen flukter med dekkets anleggsflate mot vegbanen).

4. Rørpigger, rallypigger, skråslipte eller spisse pigger eller tilsvarende er ikke tillatt.

5. Kravene i nr. 2 og 3 er ikke til hinder for at annet piggdekk kan benyttes dersom det kan dokumenteres, for eksempel gjennom finsk typegodkjenning, at dekket ikke forårsaker større slitasje på vegbanen sammenlignet med et piggdekk som oppfyller kravene ovenfor.
0 Endret ved forskrifter 23 des 2004 nr. 1810, 19 sep 2008 nr. 1034 (i kraft 1 nov 2008), 18 mai 2017 nr. 614 (i kraft 1 juli 2017), 19 des 2019 nr. 2054 (i kraft 1 jan 2020).

Cookies Erklæring
På denne nettsiden benytter vi cookies. Denne cookie-erklæringen beskriver bruken av cookies på dekkdimensjoner.no, samt hvilke til hvilke formål vi benytter cookies.

​Definisjoner:
Cookies: en teknologi som oss lagre og lese informasjon i din nettleser, og det kan brukes til mange ulike formål.

Førsteparts-cookies er cookies som er satt av og brukes av denne nettsiden,

Tredjeparts-cookies er cookies som settes og brukes av tredjeparter, det vil si andre nettsider/tjenester vi benytter oss av på denne nettsiden.

​Denne nettsiden bruker både førsteparts-cookies og tredjeparts-cookies.


Vi bruker cookies til følgende formål:

Funksjonelle cookies

Dette er nødvendige cookies sørger for at denne nettsiden fungerer som den skal.

Analyse og statistikk

Dette er cookies som bruker til trafikkmålinger og analyse av bruksmønster etc.

​Det blir ikke samlet inn personlige opplysninger fra denne websiden.

​Kontaktinformasjon
post@dekkdimensjoner.no